سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

وب نوشته مهدی میانجی

گروه اطلاع رسانی انجمن علمی فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه خوارزمی :

    نظر

گروه اطلاع رسانی انجمن علمی فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه خوارزمی :برگزاری رویداد ، ارائه ، دوره های آموزشی و ارتباط با صاحبان کسب وکارها 

https://t.me/kharazmi_PESI

+ https://t.me/kharazmi_PESI